Vijesti

07.04.2016. 15:55:18 - Libela

Izvje规e za 2015. godinu

Izvje规e PRS: najve鎖 broj pritu綽i ti鑕 se izravne diskriminacije na temelju spola

Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova predala je Hrvatskom saboru Izvje规e o radu za 2015. godinu. Izvje规e obuhva鎍 postupanja pravobraniteljice po pritu綽ama gra餫na i gra餫nki na diskriminaciju temeljem spola, bra鑞og i obiteljskog statusa i spolne orijentacije u podru鑚u rada i zapo筶javanja, nasilja u obitelji, obrazovanja, politi鑛e participacije i medija.

U okviru svojih nadle緉osti, temeljem Zakona o ravnopravnosti spolova, tijekom izvje箃ajnog razdoblja, Pravobraniteljica je radila na ukupno 2467 predmeta. Zadr綼o se trend pove鎍nja broja individualnih pritu綽i (7,7 posto), pritu綽e podnose ve鎖nom 緀ne (67,6 posto), naj鑕规e se radi o slu鑑jevima izravne diskriminacije (92,2 posto), koje se i dalje u prete緉om broju odnose na spolnu diskriminaciju (90,1 posto), potom na bra鑞i i obiteljski status (4 posto), spolnu orijentaciju (4,5 posto), rodni identitet (1,2 posto). Najvi筫 pritu綽i odnosi se na podru鑚e rada i ostvarivanja socijalne sigurnosti (51,5 posto).

Na pru綼nje za箃ite gra餫nima/kama koji/e su bili/e izlo緀ni/e svim oblicima nasilja u obitelji kao i partnerskog nasilja odnosilo se 23 posto slu鑑jeva.

Pravobraniteljica je, postupaju鎖 po pritu綽ama i osobnoj inicijativi, uputila 335 preporuka, 238 upozorenja i 182 prijedloga, inicirala pokretanje 5 kaznenih i 1 prekr筧jne prijave.

U visokom postotku – 81% posto slu鑑jeva u potpunosti uva綼vaju upozorenja/preporuke/prijedlozi koje je uputila tijelima javne vlasti svih razina, tijelima s javnim ovlastima i drugim pravnim i fizi鑛im osobama postupaju鎖 po primljenim pritu綽ama u predmetima u kojima je utvrdila diskriminaciju u podru鑚u ravnopravnosti spolova.

Kao i pro筶ih godina, najvi筫 pritu綽i je zaprimljeno u podru鑚u rada, zapo筶javanja i socijalne sigurnosti (51,5 posto), pritu緄vale su se naj鑕规e 緀ne (79,7 posto), radi spolnog uznemiravanja na radu, ugovora na odre餰no vrijeme, diskriminacije temeljem maj鑙nstva, obiteljskog statusa, nejednakih pla鎍 i sli鑞o. Navedeno ne za鑥饀je s obzirom na dugogodi筺je trendove vezane uz stopu nezaposlenosti, rodno uvjetovanu segregaciju na tr緄箃u, porast broja zaposlenih temeljem ugovora o radu na odre餰no, sve te緐 pristupa鑞ost ugovora o radu na neodre餰no, osobito 緀nama, jaz u pla鎍ma (10,2 posto) i drugo.

Pravobraniteljica je samostalno provela 7 istra緄vanja i to iz podru鑚a: rada i radnih uvjeta – 3; socijalne sigurnosti, uklju鑥ju鎖 podru鑚e socijalne skrbi – 2, obrazovanja i znanosti – 1; javnog informiranja i medija - 1. Provedeno je i 9 analiza kojima se pratila provedba Zakona o ravnopravnosti spolova i drugih propisa koje se ti鑥 ravnopravnosti spolova.

Provedena su dva memoranduma o suradnji: Memorandum o suradnji izme饀 Ministarstva unutarnjih poslova (2012.) i Pravne klinike Pravnog fakulteta u Zagrebu (koji je inicijalno sklopljen 2013., a do sada se ukupno 13 studenata/ica stru鑞o usavr筧valo u instituciji Pravobraniteljice).

Tijekom 2015. provodio se EU Progress-projekt Uklanjanje staklenog labirinta, a u prosincu iste godine je odobren novi EU-projekt Uskla餴vanje obiteljskog i poslovnog 緄vota, koji 鎒 se provoditi do kraja 2017. U posljednje dvije i pol godine, institucija Pravobraniteljice je aplicirala i dobila dva europska projekta u vrijednosti cca 700,000 EUR.

U Hrvatskoj se jo nedovoljno provode mjere koje omogu鎍vaju uskla餴vanje obiteljskih i profesionalnih obveza, tako da bi o鑕ve trebalo u鑙nkovitije poticati na aktivniju ulogu u formativnim godinama razvoja djeteta. Naime, rodiljni/roditeljski dopust koristilo je samo 2,04 posto mu筴araca, dok je rodiljne/roditeljske naknade koristilo svega 1,7 posto o鑕va.

Spolni stereotipi na podru鑚u roditeljske skrbi i dalje predstavljaju naj鑕规i razlog pritu緄vanja o鑕va, dok majke ukazuju na nesenzibiliziranost stru鑞ih osoba vezano uz obiteljsko nasilje kojem su bile izlo緀ne. Valja istaknuti ohrabruju鎢 okolnost, dobru suradnju s policijom te iznimnu kooperativnost centara za socijalnu skrb koji redovito uva綼vaju preporuke Pravobraniteljice te unaprje饀ju svoj rad.

Vezano za slu鑑jeve obiteljskog/partnerskog nasilja, 緀ne su i dalje ve鎖nom 緍tve nasilja u obitelji (64 posto o箃e鎒nica u prekr筧jnim postupcima). I dalje se odre餰ni broj pritu綽i gra餫na/nki odnosi na neprepoznavanje pojedinih oblika obiteljskog nasilja (prvenstveno psihi鑛og i ekonomskog), od strane nadle緉ih institucija, kao i neprimjenjivanje rodno senzibilnog pristupa u procesuiranju po鑙nitelja i za箃iti 緍tve. Dok bilje緄mo kontinuirani pad prekr筧jnih djela nasilja u obitelji, u usporedbi s pro筶om godinom razvidno je vi筫 od 100 posto pove鎍nje broja 緀na-緍tava u kaznenim djelima nasilja u obitelji.

Obzirom na postupanje prema pritu綽ama gra餫na/ki, kao i provedenih istra緄vanja i analiza, Pravobraniteljica je u predmetnom Izvje规u o radu za 2015., predo鑙la 82 opisa slu鑑ja i daje ukupno 93 preporuke.

Izvje规e u cijelosti mo緀te pro鑙tati ovdje.

Tagovi: pravobraniteljica za ravnopravnost spolova, pritu綽e, prs, ravnopravnost, rodna ravnopravnost

Vezani 鑜anci:

Facebook komentari

Iz drugih medija

AEM