Vijesti

04.04.2014. 10:26:49 - Libela

Analiza polo綼ja 緀na

Godi筺je izvje规e Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova

Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova dostavila je Hrvatskom saboru godi筺je Izvje规e o radu za 2013. godinu, a u nastavku prenosimo cjelovito priop鎒nje za medije.

U izvje规u se nalazi detaljan opis aktivnosti po podru鑚ima koja prati i osnovama diskriminacije iz nadle緉osti sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova: spol, bra鑞i i obiteljski status, spolna orijentacija i trudno鎍 i materinstvo.

Izvje规e sadr緄 statisti鑛e podatke temeljem pritu綽i gra餫na i gra餫nki i kratak opis 44 slu鑑jeva koji po podru鑚ima pokazuju na 箃o se gra餫ni i gra餫nke naj鑕规e pritu緐ju.

Zbog ve鎒 prisutnosti institucije Pravobraniteljice na lokalnoj razini (10 緐panija i 12 gradova) i u medijima (pove鎍nje 178,4%), pove鎍o se ukupan broj predmeta (2.133, pove鎍nje 40,9%) na kojima se radilo (2.133) kao i broj pritu綽i na diskriminaciju (2%), u odnosu na 2012. Najvi筫 pritu綽i je 60,8% vezano za rad i zapo筶javanje, socijalnu sigurnost, zdravstveno i mirovinsko osiguranje i predstavljaju ve鎖nu svih predmeta (porast 2,3%), u kojima su se na diskriminaciju pritu緄vale 緀ne u 66% slu鑑jeva. 甧ne su i dalje naj鑕规e 緍tve spolnog uznemiravanja na radnom mjestu. Posebno zabrinjava podatak da 43% prijavljenih za po鑙njenje nasilja u obitelji 鑙ne 緀ne kao i udio od 35% 緀na koje su uhi鎒ne u slu鑑jevima obiteljskog nasilja.

Statisti鑛i podaci ukazuju da se gra餫ni/ke uglavnom pritu緐ju na spolnu diskriminaciju (77,6%) a u najve鎒m broju su o箃e鎒ne 緀ne (69,3%).

Upu鎒no je 168 pismenih prijedloga, 227 upozorenja i 503 preporuke, inicirano pokretanje 1 prekr筧jne prijave, dana inicijativa za izmjenu 3 zakona.

U Izvje规u su objavljeni i rezultati devet (9) neovisnih istra緄vanja koje je Pravobraniteljica provela u  2013. i to iz podru鑚a:

pravosu餫 (1) – Istra緄vanje o ka緉jenicama i njihovom statusu provedeno u kaznionici Po緀ga,

pristupa uslugama (1) – Istra緄vanje o odobravanju kredita trudnicama i mladim majkama (na uzorku 29 banaka),

medija (2)  – Istra緄vanja: "Zastupljenost 緀na i mu筴araca i tema vezanih uz ravnopravnost spolova u emisijama HTV-a" i "Na鑙n izvje箃avanja o obiteljskom nasilju u medijima".,

socijalne skrbi (2) – Istra緄vanja: "Stru鑞a mi筶jenja i prijedlozi  centara za socijalnu skrb vezano uz odluku s kojim 鎒 roditeljem dijete nastaviti 緄vjeti" i "Ravnopravnost spolova na podru鑚u roditeljske skrbi - postoje鎖 trendovi".

obrazovanja (2) – Istra緄vanja: "Eksperimentalno provo餰nje Gra餫nskog odgoja i obrazovanja u 筴olskoj godini 2012./2013. iz rodne perspektive" i "Rodni aspekt u ud綽enicima prirode i dru箃va, prirode i biologije za osnovne 筴ole".

reproduktivnog zdravlja (1) –  Istra緄vanje o tretmanu rodilja kod poro餫ja u rodili箃ima u Republici Hrvatskoj.

Ovim Izvje规em obuhva鎒ne su posebno osjetljive dru箃vene skupine koje ulaze u rizik vi筫struke diskriminacije kao 箃o su: 緀ne u ruralnim podru鑚ima, 緀ne s invaliditetom, 緀ne pripadnice nacionalnih manjina, 緀ne u kaznionicama, 緍tve seksualnog nasilja u Domovinskom ratu, 緀ne u prostituciji i 緍tve trgovanja ljudima.

Izvje规e obuhva鎍 i analizu podataka vezanih uz nasilje u obitelji i nasilje nad 緀nama, analizu podataka vezanih uz roditeljsku skrb, analizu instituta besplatne pravne pomo鎖 (BPP) nakon dono筫nja novog zakona, analize lokalnih izbora i izbora za Europski parlament, kao i trendove vezane uz tr緄箃e rada, pravnu osnovu i ocjenu stanja vezanu za spolne manjine, inicijative pravobraniteljice vezane uz zakone i propise te ostale aktivnosti.

Na kraju Izvje规a, a temeljem svega navedenog i detaljno opisanog po podru鑚ima koja prati, Pravobraniteljica je izdala i 60 preporuka.

Izvje规e  je dostupno na slu綽enim web stranicama, na linku: http://www.prs.hr/index.php/izvjesca/izvjesce-o-radu-za-2013.

Budu鎖 da pokriva brojna podru鑚a i obuhva鎍 jedinstvene rezultate provedenih istra緄vanja, vjerujemo da 鎒 biti od interesa medijima kao i gra餫nima i gra餫nkama.

Tagovi: izvje规e o radu, jednakost spolova, pravobraniteljica za ravnopravnost spolova, rodna ravnopravnost

Vezani 鑜anci:

Facebook komentari

Prika緄 stare komentare (1)

Stari komentari

mu筴o :
sjajno izvje规e!!
04.04.2014. 13:25

Iz drugih medija

AEM