Vijesti

30.01.2013. 13:10:30 (makeeverywomancount.org)

Rodni nesrazmjer u u kori箃enju Interneta 箃eti globalnoj ekonomiji

Rodni nesrazmjer u u kori箃enju Interneta 箃eti globalnoj ekonomiji te milijunima 緀na, nagla筧va novoobjavljena  studija. Prema izvje规u nazvanom '甧ne i Mre綼', omogu鎍vanje pristupa Internetu za 600 milijuna 緀na u roku od tri godine bi rezultiralo rastom BDP-a u iznosu od 13 do 18 bilijuna ameri鑛ih dolara za vi筫 od 144 zemlje u razvoju.

Izvje规e je rezultat studija koje sponzoriraju Intel, ameri鑛a multinacionalna kompanija za proizvodnju mikroprocesora, Dalberg, tvrtka koja se bavi upravlja鑛im savjetovanjem, a specijalizirana je za globalni razvoj te Globescan, tvrtka koja se bavi istra緄vanjima javnog mnijenja u vi筫 od 70 zemalja.

World Pulse, neprofitna medijska mre綼 koja uklju鑥je 緀ne iz 190 zemalja diljem svijeta, tako餰r je doprinijela studiji.

Prema izvje规u, 緀ne su u 25% posto manje slu鑑jeva 'online' nego mu筴arci.

"Za 緀ne zemalja u razvoju, Internet mo緀 biti platforma za ostvarivanje brojnih materijalnih koristi kao 箃o su prilike za zapo筶javanje i obrazovanje, ali i nematerijalnih koristi kao 箃o su samopo箃ovanje, smjelost i osna緄vanje". 

﹖o stoji izme饀 緀na i Interneta?

Golema barijera je nepismenost. 25% 緀na u zemljama u razvoju je nepismeno, za razliku od 14% mu筴araca.

Prema izvje箃aju, kulturne norme nekih zemalja nala緐 da je Internet neprimjeren za 緀ne.

Mnoge 緀ne uop鎒 ne znaju 箃o je Internet, niti kako bi mogao pobolj筧ti njihove 緄vote. Neke se nikada nisu nau鑙le slu緄ti Internetom.

"甧ne nisu po prirodi manje vje箃e od mu筴araca kada je tehnologija u pitanju, 箃ovi筫, analize su pokazale da je takozvana 'tehnofobija' posljedica rodnih razlika po pitanjima obrazovanja, zapo筶jenja i prihoda.", stoji u izvje箃aju.

﹖o du緀 se 緀ne koriste Internetom, ve鎍 je vjerojatnost da 鎒 se uklju鑙ti u neke online aktivnosti od kojih 鎒 imati stvarne koristi.

"甧ne s vi筫 od pet godina 'online iskustva' dvostruko 鑕规e tra緀 informacije o financijskim uslugama i bankarstvu ili informacije povezane s njihovim prihodima od 緀na koje su na Internetu aktivne tek od pro筶e godine. Tako餰r je 50% posto ve鎍 筧nsa da 鎒 kupovati online", stoji u izvje规u.

Izvje规e je predstavljeno 10. sije鑞ja na Me饀narodnom forumu za 緀ne, informacijsko komunikacijske tehnologije i razvoj (WICTAD), 箃o je dvodnevni forum kojeg sponzoriraju ameri鑛i Dr綼vni ured za globalna 緀nska pitanja te UN Women, a odr綼o se na Institutu za me饀narodno obrazovanje u Washingtonu. Forum je okupio brojne predstavnike i predstavnice iz civilnog, akademskog, vladinog i privatnog sektora te organizaciju Ujedinjenih Naroda kako bi se procijenile dru箃vene, ekonomske i politi鑛e implikacije rodnog nesrazmjera u kori箃enju Interneta.

Prema rije鑙ma Melanie Verveer, savjetnice za globalna 緀nska pitanja pri ameri鑛om Dr綼vnom uredu, pristup Internetu je oru餰 za postizanje ravnopravnosti u 21. stolje鎢.

"Ako ne uspijemo anulirati rodni jaz u kori箃enju Interneta koji ve postoji, podbacit 鎒mo u mnogim drugim stvarima".

Verveer tako餰r tvrdi da je ameri鑛i Dr綼vni ured poduzeo brojne inicijative usmjerene na 緀ne i djevojke kako bi se uspje筺o premostio taj jaz.

Primjerice, cilj inicijative mWomen je omogu鎖ti 緀nama 箃o ve鎖 pristup mobilnim tehnologijama. 萢k i 緀ne koje se bave poduzetni箃vom u primarnom gospodarskom sektoru mogu koristiti mobitele kako bi, primjerice, pratile vremensku prognozu koja je klju鑞a za poljoprivredne aktivnosti te kako bi pratile tr緄箃e. 

Inicijative TechWomen and TechGirls omogu鎍vaju 緀nama i djevojkama poduzetnicama dolazak u SAD kako bi pro筰rile svoja znanja o tehnologiji i poslovanju te to potencijalno primjenile u vlastitim zemljama.

Prevela i prilagodila: Ivana 甶vkovi

Tagovi: ekonomija, internet, itc, tehnologija, 緀ne

Vezani 鑜anci:

Facebook komentari

Iz drugih medija

AEM