Prozor u svijet

25.04.2013. 09:33:37 - Sara Sharifi

Povod za nasilje i barbarstvo naj鑕规e je njihov izgled

Rasisti鑛i napadi na muslimanke

Internet, radna mjesta, ulice pa 鑑k i bogomolje postali su kanali na kojima su muslimanke sve 鑕规e izlo緀ne rasisti鑛im napadima. Povod za nasilje i barbarstvo naj鑕规e je njihov izgled, sporni hid綼b ili nikab 鑙ja je pojava toliko stigmatizirana da ih se automatski povezuje s opasno规u za nacionalnu sigurnost ili ilegalnim useljenicima. Koliko je predrasuda i diskriminacije preto鑕no u jednu tkaninu govori nam 鑙njenica da do takvih napada vjerojatno ne bi ni do筶o da su te 緀ne jednostavno izgledale - "normalno".

Napadi koji se doga餫ju variraju s obzirom na prisutnost ili odsutnost fizi鑛og nasilja, ali svi jednako omalova綼vaju jednu 緀nu, njenu vjeru i njene obi鑑je pa onda i manjinsku zajednicu kojoj pripada. Svi napadi jednako svjedo鑕 o netolerantnom i rasisti鑛i nastrojenom dru箃vu koje odgajaju predrasude i mr緉ja prema druga鑙jima, o dru箃vu u kojem je muslimanski mu筴arac po gotovo zadanom vjerovanju onaj koji je nasilan prema 緀nama, omalova綼va ih i ne po箃uje. Me饀tim, nemogu鎒 je ne zapitati se po 鑕mu su onda napada鑙 druga鑙ji od tih istih demoniziranih mu筴araca koji predstavljaju opasnost za 緀nu i modernu civilizaciju uop鎒? 萯me oni to vi筫 po箃uju 緀ne? I kakvo je to po箃ovanje koje prestaje onog trena kada izgled neke osobe odudara od zadanih okvira njihove kulture i postaje dovoljno dobar razlog za dovo餰nje ne鑙jeg 緄vota u opasnost?

Zemlja koja se sve 鑕规e u medijima nalazi u kontekstu rasisti鑛ih napada na muslimanke jest Velika Britanija. Chatmham house, ugledna neovisna politi鑛a institucija, u svom izvje规u navodi kako je u Velikoj Britaniji zabilje緀na zna鑑jna razina islamofobije, kao i zabrinjavaju鎒 slaganje s tvrdnjom o muslimanskim zajednicama kao prijetnjama za nacionalnu sigurnost Velike Britanije. List Financial Times navodi rezultate ankete koja pokazuje da Velikom Britanijom dominira visoka razina sumnji鑑vosti naspram muslimana, dok rezultati ankete postavljene u novini Evening Standard pokazuju kako znatan broj Londonaca gaji izrazito negativne osje鎍je prema njima.

Pora綼vaju鎍 statistika

Zbog napada koji se odvijaju sve 鑕规e osnovana je i posebna telefonska linija za 緍tve islamofobije – Tell MAMA (Measuring Anti-Muslim Attacks) – kako bi se dinamika i priroda napada mogle jednostavnije pratiti i sankcionirati. Linija Tell MAMA pokrenuta je prije gotovo godinu dana na inicijativu Faith Matters, neprofitne organizacija 鑙ji je cilj smanjivanje ekstremizma i religioznih tenzija, i u tom je razdoblju prijavljeno 630 rasnih napada.

S obzirom na prikupljene pritu綽e tijekom pro筶e godine, izvje规e pokazuje da su 緍tve napada motiviranih islamofobijom ve鎖nom 緀ne, njih ukupno 58%, i to naj鑕规e one koje su na ulici uo鑕ne kao nepodobno odjevene – nose鎖 hid綼b ili nikab. Od zabilje緀nih nasilnih incidenata, njih 74% odvilo se online, 箃o svejedno, kako isti鑥 stru鑞jaci, ima traumati鑑n utjecaj na 緄vote napadnutih. Koordinator linije Tell MAMA i direktor organizacija Faith Matters izjavio je kako je 筼kiran koli鑙nom rasne netrpeljivosti koju su detektirali, posebice u virtualnom svijetu.

﹖o se po鑙nitelja ti鑕, ve鎖na njih povezana je s poznatim radikalnim desni鑑rskim organizacijama kao 箃o je Engleska obrambena liga (EDL) ili Britanska nacionalna stranka (BNP). 萳anovi takvih organizacija bili su uklju鑕ni u 54% zabilje緀nih incidenata, a njihova se prosje鑞a dob kre鎒 u intervalu od 21 do 30 godina. Zahvaljuju鎖 informacijama prikupljenim pomo鎢 linije, uhi鎒no je 21 simpatizera ekstremnih desni鑑rskih formacija, a za 鑑k 40 incidenata odgovornim se smatra Tommy Robinson, vo餫 Engleske obrambene stranke.

Priroda napada

Napadi usmjereni na muslimanke variraju u svojoj brutalnosti, neki od njih odvijaju se u virtualnom prostoru, neki su verbalnog karaktera, a neki nalik na scene iz filmova tijekom kojih pokrivamo o鑙 kako bismo izbjegli uznemiruju鎒 prizore koji 鎒 nas proganjati. Bez obzira na stupanj brutalnosti pojedinog napada, svaki od njih ostavlja posljedice na psihu pojedinca, produbljuje strah i sumnju kako ih ve sutra mo緀 opet do鑕kati isto. 畆tve napada naj鑕规e su nasumi鑞o odabrane samom svojom pojavom na ulici, ali ni javne osobe nisu po箃e餰ne. Barunica Warsi, biv筧 britanska ministrica, odvjetnica i politi鑑rka pakistanskog podrijetla, zaprimila je online prijetnje od strane 鑜ana Obrambene engleske lige, kao i 14-godi筺ji sin novinarke Jemime Khan.

Me饀tim, 緍tve napada naj鑕规e su 緀ne koje su se jednostavno na筶e na krivom mjestu u krivo vrijeme. Jedan od zabilje緀nih napada dogodio se usred bijela dana kada je jednoj muslimanki, dok je kupovala namirnice, nasilno skinut hid綼b s glave. Po鑙nitelj ove radnje poku筧o se opravdati sumnjom da je 緍tva njegova napada zapravo ilegalna useljenica. Osim samog napada, tako餰r je problemati鑞a 鑙njenica da je osoba muslimanske vjeroispovijesti gotovo odmah povezana s ilegalnim boravkom. Po鑙nitelju je odre餰na kazna od 100 funti i 250 sati nepla鎒nog dru箃venog rada.

Jo jedan slu鑑j u kojem je spornu ulogu imao upravo hid綼b uklju鑙vao je nasilnog 39-godi筺jaka koji je no緀m, u obranu vlastite zemlje, kako sam tvrdi, prijetio 緍tvi da skine pokrivalo podsje鎍ju鎖 je da je u Engleskoj i da 鎒 je izbosti no緀m ne poslu筧 li ga. Isti je po鑙nitelj kasnije tog dana na筧o novu 緍tvu te je maltretirao pitanjima o njezinoj slojevitoj odje鎖 te iskazao zabrinutost oko naseljavanja pripadnika muslimanske vjere. Tim si je 鑙nom priskrbio dvije godine dru箃venog rada i supervizije te 6 mjeseci lije鑕nja od alkoholizma.

Nadzorne kamere na ulicama Londona dokumentirale su brutalan napad na 16-godi筺jakinju kojoj je s le餫 (!) pri筧o nepoznati mu筴arac te jednim toliko sna緉im udarcem u glavu oborio na plo鑞ik na kojem je ostala nepomi鑞o le綼ti.

Zabilje緀n je i incident u kojem sedmorica hrabrih mu筴ih pripadnika bijele rase oborilo 緀nu muslimanskog podrijetla, dobacivali joj "uvrede" poput "Bin Laden" i "Paki" (za njih je o鑙to uvreda biti Pakistanac) te potom urinirali po njoj i ga餫li je pse鎖m izmetom.

Jo jedan napad koji svjedo鑙 o neljudskosti i surovosti napada鑑 dogodio se u Torontu, Kanadi, kada je 43-godi筺jak napao i maltretirao trudnu 緀nu, na temelju, kako je izvijestila policija, njezinog pokrivala za glavu.

Kontinuitet nasilnih mu筴araca odlu鑙la je prekinuti 16-godi筺jakinja iz Glasgowa koja je nasilno strgnula hid綼b s glave jedne Sudanke te je tako餰r optu緀na za zadavanje vi筫strukih udaraca trudnoj 緀ni, tako餰r pokrivenoj hid綼bom. Ovaj su napad tako餰r zabilje緄le nadzorne kamere, a po鑙niteljica 鎒 2 godine i 8 mjeseci svog mladog 緄vota, zbog rasisti鑛ih napada, potratiti u zatvoru. 

Pogre筴e policije

U izvje规u se tako餰r navode i brojne gre筴e policije koja nije u鑙nila puno kako bi se zauzela za 緍tve rasisti鑛ih napada ili sprije鑙la budu鎒 incidente. Policija vrlo 鑕sto ne uzima izjave 緍tava, ne vodi zapisnik o prijavljenim incidentima, ali ni ra鑥na o nanesenoj emocionalnoj 箃eti. Velik dio policijskih slu綽enika islamofobiju uop鎒 ne smatraju relevantnim prekr筧jem vrijednim bilje緀nja. Tijekom 2010. godine prijavljeno je 2.000 zlo鑙na iz mr緉je prema razli鑙tim religijama, ali iz policije su priznali kako nemaju podatke o tome koliko ih je povezanih s islamofobijom jer su svi bilje緀ni i svrstavani u zajedni鑛u kategoriju.

Vo餫 muslimanske manjine poziva na pove鎍nu odgovornost policije pri bilje緀nju i procesiranju zlo鑙na iz islamofobije. Smatra kako je, unato financijskim rezovima, nu緉o educirati i trenirati policajce po pitanju rasnih zlo鑙na usmjerenih protiv muslimana te nadzirati govor mr緉je na internetu, kao i aktivnosti radikalno desni鑑rskih organizacija. Poziva policiju i politi鑑re na ve鎖 anga緈an kako bi se iskorijenio trenutni val straha i predrasuda koji je zahvatio britansko dru箃vo, a koji nerijetko slu緄 kao opravdanje sve u鑕stalijim napadima na 緀ne muslimanke.

Tagovi: hid綼b, islam, kanada, ksenobofija, nasilje, nikab, svijet, velika britanija, 緀ne

Vezani 鑜anci:

Facebook komentari

Prika緄 stare komentare (3)

Stari komentari

Davor:
Od kad je islam rasa zaboga?!
27.04.2013. 19:17
libela.org:
Rasizam prema definiciji Europske komisije za borbu protiv rasizma i netolerancije zna鑙 sljede鎒: uvjerenje da je osnova poput rase, boje ko緀, jezik, vjera ili nacionalna pripadnost ili nacionalno/etni鑛o porijeklo opravdava prijezir prema odre餰noj osobi ili grupi ljudi, ili ideju o superiornosti odre餰ne osobe ili grupe ljudi.
Ovo je mi筶jenje bazirano da me饀 ljudima postoji samo jedna rasa - ljudska.

Iz gorenavedenog mo緀te zaklju鑙ti, Davore, za箃o je naslov teksta ispravan.
28.04.2013. 15:20
zlatan:
Ispravna je ta definicija Europske komisije za borbu protiv rasizma i netolerancije, i nadam se da 鎒 se to po箃ovati. Ali na綼lost u zastupni鑛im klupama u Europarlamentu, sjede zastupnici koji i dandanas tra緀 da se osu饀je tzv.komunizam, ali nikada nisam 鑥o da su tra緄li da se evropska civilizacija, a samim tim i kompletna zapadna kultura, ispri鑑 za svo ono zlo koje smo mi sa ovog kontinenta, napravili u nekada筺jim kolonijama. Po mnogima to je bio najve鎖 zlo鑙n u povijesti Svijeta. Europa i op鎒nito tzv.Zapad (vrlo nejasan pojam) 緀li biti vo餫 Svijeta i vode鎖 u obrani ljudskih prava, ali to se ne mo緀 ostvariti dok se ne prizna zlo koje je napravio evropski kolonijalizam. Postojanje rasizma u na筰m evropskim zemljama dokazuje da je ta borba protiv rasizma nedovoljno uspje筺a.
28.04.2013. 16:38

Iz drugih medija

AEM